Vertaisohjaajan täydennyskoulutus

Ajankohta

Kasvokkain-toiminta järjestää viimeisen vertaisohjaajan täydennyskoulutuksen keväällä 2019. Tarkka ajankohta julkistetaan joulu–tammikuun aikana.

 

Koulutuksen kuvaus

Suomen Pakolaisavun vertaisohjaajakoulutus on uudistunut syksyllä 2017. Uudistettu koulutus painottaa erityisesti vertaistoiminnan vaikutuksia kotoutumiseen, vuorovaikutus- ja ohjaustaitoja sekä vertaisohjaajan roolin vastuullisuutta.

Vertaisohjaajan täydennyskoulutus on tarkoitettu niille vertaisohjaajille, jotka ovat käyneet Suomen Pakolaisavun vertaisohjaajan peruskoulutuksen ennen syksyä 2017. Täydennyskoulutus antaa vertaisohjaajille mahdollisuuden täydentää osaamistaan ja saada ajankohtaista tietoa vertaisohjauksesta.

Koulutus koostuu lähiopetuksena toteutettavasta koulutuspäivästä ja ennakkotehtävästä.


 
Tavoitteet ja sisältö

Vertaisohjaajan täydennyskoulutus antaa vertaisohjaajalle mahdollisuuden täydentää osaamistaan ja saada ajankohtaista tietoa vertaisohjauksesta. Koulutus tukee kehittymistä kotoutumisen tukijana ja ryhmänohjaajana.

Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen vertaisohjaaja osaa:

    • selittää, miten vertaistuki edistää kotoutumista.
    • käyttää koulutuksessa opetettuja vuorovaikutus- ja ohjaustaitoja.
    • analysoida vertaisohjaajan roolia ja siihen liittyviä haasteita.
    • suunnitella, ohjata ja arvioida vertaistukiryhmän.
 

Koulutuksen sisällöt:

    • vertaistuen muodot
    • kotoutuminen
    • ryhmädynamiikkaan positiivisesti vaikuttavat tekijät
    • vuorovaikutus- ja ohjaustaidot
        ○ turvallisen ilmapiirin luominen
        ○ motivointi
        ○ osallisuuden ja omatoimisuuden tukeminen
        ○ ongelmanratkaisu- ja sovittelutaidot
    • vertaisohjaajan roolin vastuullisuus ja eettiset ohjeet
    • vertaisryhmän suunnittelu ja toteutus
        ○ tarpeiden selvittäminen ja tavoitteen rakentaminen
        ○ arviointi
    • kotoutumista tukevan vertaistoiminnan kriittiset pisteet

 

Toteutus

Koulutuksen kesto on 10 tuntia.

Koulutus koostuu lähiopetuksena toteutettavasta koulutuspäivästä ja ennakkotehtävästä.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, eli koulutuksessa hyödynnetään erilaisia oppimismenetelmiä kuten aktivoiva luento, toiminnalliset harjoitukset ja itsenäinen työskentely.

Koulutuksen rakenne:

    • aktivoiva luento
    • toiminnalliset harjoitukset
    • itsenäinen työskentely

 

Hakuohjeet

Koulutukseen haetaan VeTo-verkoston nettisivujen kautta sähköisellä lomakkeella. Hakulomakkeen löydät kunkin koulutuksen kohdalta vasemmasta sivupalkista.

Hakuaika koulutuksiin alkaa noin 2 kuukautta ennen koulutusta ja kestää noin 4 viikkoa.


 
Valintakriteerit

Vertaisohjaajan täydennyskoulutus on tarkoitettu niille vertaisohjaajille, jotka ovat käyneet Suomen Pakolaisavun vertaisohjaajan peruskoulutuksen ennen syksyä 2017.

Koulutuksen osallistujat valitaan seuraavien kriteerien perusteella:
    • motivaatio
    • yhteiskuntatuntemus ja asenne kotoutumiseen
    • tasapainoinen elämäntilanne ja henkilökohtaiset ominaisuudet
    • kielitaito
    • kokemusta vertaisryhmän tai muun vertaistoiminnan ohjaamisesta

Toivomme, että kaikki hakijat tutustuvat tarkempiin valintakriteereihin ennen hakemuksen lähettämistä.


 
Valintamenettely

Kaikki koulutukseen hakeneet haastatellaan. Haastattelut toteutetaan Suomen Pakolaisavun toimistolla Helsingissä. Erikoistapauksissa haastattelu voidaan tehdä puhelimitse. Haastatteluja tehdään hakuajan aikana ja sen jälkeen. Haastattelut pisteytetään valintakriteerien eri osa-alueiden mukaisesti.

Koulutukseen valitaan enintään 15 osallistujaa. Rajallisen osallistujamäärän vuoksi pyrimme valitsemaan koulutukseen osallistujia tasapuolisesti eri organisaatioista.

Valinnoista ilmoitetaan kaikille hakeneille noin 4 viikkoa ennen koulutusta.

 

Todistus

Koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta saa todistuksen, joka on voimassa 4 vuotta. Hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista, ennakkotehtävän tekemistä ja vertaisohjaajan eettisten ohjeiden allekirjoittamista. Täydennyskoulutuksesta saatu todistus korvaa aikaisemman vertaisohjaajatodistuksen.

Kun todistuksen voimassaolo on umpeutumassa, Suomen Pakolaisapu kutsuu vertaisohjaajan päivityskoulutukseen. Halutessaan vertaisohjaaja voi osallistua päivityskoulutukseen jo aiemmin, kuitenkin aikaisintaan 2 vuoden kuluttua vertaisohjaajakoulutuksesta.

 
Lisätietoja koulutuksesta:

Petri Komulainen
Vertaistoiminnan suunnittelija
045 120 9036
petri.komulainen(at)pakolaisapu.fi