Verkostokuvaus

1. Tarkoitus ja tavoite

VeTo-verkosto on maahanmuuttajien vertaistoimintaa järjestävien organisaatioiden yhteistyöverkosto.

Verkoston tavoitteena on kehittää maahanmuuttajien vertaistoimintaa ja lisätä vertaistoimintaa järjestävien organisaatioiden yhteistyötä. Laadukas vertaistoiminta edistää kotoutumista, hyvinvointia ja osallisuutta.  

2. Toiminta

Tavoitteidensa saavuttamiseksi verkosto järjestää jäsenilleen erilaisia tapaamisia ja tapahtumia. Lisäksi verkosto tarjoaa kaikille kiinnostuneille ajankohtaista tietoa maahanmuuttajien vertaistoiminnasta koulutusten, materiaalien muun viestinnän kautta.

Toiminnan kautta jäsenet saavat lisää välineitä laadukkaaseen vertaistoimintaan sekä mahdollisuuden verkostoitumiseen ja keskinäiseen asiantuntijuuden vaihtoon.

3. Toimintaperiaatteet

VeTo-verkoston toiminnan keskiössä ovat yhteistyö, kehittäminen ja vertaistuki.

Verkosto tuo yhteen eri sektoreiden toimijoita, joilla on yhteinen tavoite. Verkoston jäseniä kannustetaan ja tuetaan oman asiantuntijuuden ja tiedon jakamiseen, jolloin monipuolisen toimijajoukon osaaminen saadaan kaikkien käyttöön. Yhteistyön kautta voidaan myös kehittää toisiaan tukevia palveluita ja toimintoja ja samalla vähentää päällekkäisyyksiä.

Verkoston toiminta perustuu yhteiskehittämiseen. Tiedon jakamisen ja yhteisen ideoinnin kautta voidaan kehittää laadukasta ja tarpeeseen vastaavaa vertaistoimintaa, joka elää ajassa ja muuttuu yhteiskunnan mukana.        

Verkosto toimii myös ammattilaisten keskinäisenä vertaistukena. Verkostossa jäsenet voivat jakaa kokemuksiaan vertaistoiminnasta, pohtia yhdessä ratkaisuja toiminnan haasteisiin sekä oppia ja saada tukea toisiltaan.

4. Jäsenyys

Verkoston jäsenyys on organisaatiokohtainen. VeTo-verkoston jäseneksi voi liittyä organisaatio, joka:

  • Järjestää maahanmuuttajien vertaistoimintaa ja/tai haluaa vahvistaa maahanmuuttajien vertaistoimintaan liittyvää asiantuntijuuttaan
  • Sitoutuu verkoston tavoitteisiin ja toimintaperiaatteisiin
  • Sitoutuu vertaistoiminnassaan poliittiseen ja uskonnolliseen riippumattomuuteen
  • Toimii hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti

Organisaatio nimeää verkostoon edustajan tai edustajat, jotka toimivat viestinviejinä verkoston ja oman organisaationsa välillä.

Verkoston jäsenyys on maksuton ja vapaaehtoinen – kukin organisaatio ja sen edustajat osallistuvat verkostoon omien mahdollisuuksiensa mukaan.

Jäseneksi liitytään täyttämällä sähköinen jäsenhakemuslomake verkoston verkkosivuilla. Hakemuslomakkeella hyväksytään verkoston tavoitteet ja toimintaperiaatteet. Verkostoa koordinoiva taho (Suomen Pakolaisapu) on yhteydessä jäsenhakemuslomakkeen täyttäneeseen organisaatioon ja päättää jäsenyyskriteerien täyttymisestä. Jäsenyydestä voi erota ilmoittamalla siitä verkostoa koordinoivalle taholle. Eroamiseen riittää suullinen ilmoitus. Verkostoa koordinoiva taho voi erottaa jäsenorganisaation tai sen edustajan verkostosta, jos organisaatio tai sen edustaja:

  • Ei ole koordinoivan tahon tavoitettavissa toistuvista yrityksistä huolimatta
  • Ei täytä verkoston jäsenyyskriteerejä
  • Toimii tavalla, joka on selvästi kotoutumista estävää

Ennen erottamispäätöksen tekemistä jäsenorganisaatiolle tai sen edustajalle varataan tilaisuus selvityksen antamiseen. Tämän jälkeen verkostoa koordinoivalla taholla on oikeus tehdä päätös asiassa. Erottamiseen riittää suullinen ilmoitus.

5. Organisaatio

Verkostoa koordinoi Suomen Pakolaisapu.

Jäsenillä on oikeus ja mahdollisuus osallistua verkoston toimintaan, vaikuttaa verkostossa käsiteltäviin asioihin ja olla mukana kehittämässä verkoston toimintaa. Jäsenten aktiivinen osallistuminen takaa verkoston tuloksellisuuden ja yhteiskunnallisen tilanteen mukaan uudistuvan toiminnan.